s_150_100_16777215_00_images_367460_w0Ft3IGh.jpg

انتخاب ترامپ!
انتخاب وي كه ازديدگاه بسياري ازسياست مداران جهان دور ازذهن مي نمود مفهوم ترامپ(صداي بزرگ وبلندافتادن چيزي يازدن روي طبل)راعينيت بخشيدوشوكه اشان كرد!ترامپ بادرشت گويي هاوبيرون ريختن بخشي ازواقعيات پنهان ولي تلخ جامعه آمريكابخصوص رفتارهاي سياست مداران ومسؤلينش باعث تعجب دنيابويژه جهان غرب وكشورهايي كه آمريكاراسرزمين آمال وآروزهامي دانستند شد.
اكنون ترامپ باطمطراق ودراعتراض به ساختارفاسدسياسي آمريكادركمال ناباوريهارئيس جمهورآن كشورشده است.
البته اين شخصيت ومهمتراين انتخاب نياز به تحليل وبررسي عميق داردواينكه چه اتفاقات وحوادثي براي آمريكاوجهان روي خواهددادنيازمندتدقيق بيشتراست. كه بعداًبه آن مي پردازيم.سياستمداران اروپا بيش ازديگران شوكه شده وهريك مكنونات قلبي خودرابلافاصله بيان كرده اند،اينكه انتخاب وي خسارت بزرگي است،يابايد ارتش واحداروپايي تشكيل شود،يااروپا بايدمتحدتربه فكر حفاظت ازمنافعش باشد وياانگليس مكارانه بااستقبال ازترامپ وبا مقابله باديدگاه اروپاي واحدآماده همكاري باوي باشد نشان اززلزله سياسي است كه بيشترتن متحدين ووابستگان به آمريكارا لرزانده است.
دراين سوي غرب،عربستان وقطركه قافيه را باخته وبزرگترين ضررهارابخاطركمك هاي خودبه كلينتون ديده اندبادستپاچگي به وي تبريك گفته اندوالبته بايدمنتظراوامر بعدي ترامپ باشند.
تركيه نيزازاين گذرگاه وازآنجاكه دل خوشي ازاوبامادرقضيه كودتانداشت فرصت را غنيمت شمرده وباتبريك اين انتخاب درخواست استردادفتح الله گولن راپيش شرط گسترش روابط سردشده باآمريكا قرار داده است ودرخوف ورجاءبه سرمي برد.
وضع روسيه متفاوت ترازديگران است، پوتين ازسوي هيلاري متهم به حمايت از ترامپ ونفوذدرسامانه رأي گيري الكترونيك به همين منظوربودوترامپ درپاسخ مي گفت كه پوتين رانمي شناسدولي چون با داعش مبارزه مي كندبايدقدردان وي بود! البته پوتين درطول كارزارانتخاباتي نيز حمايتهايي ازوي كرده بودلذابه نظرميرسد
اكنون پوتين به آرزويش رسيده وباتبريك گفتن به ترامپ زمينه جذبش رافراهم كرده است.احتمالاًدرماههاي اول بين اين دو رابطه نزديكي برقرارشودوپوتين باتجربه بتواندترامپ بي تجربه راراهبري كندوبه سوي اهداف خودهدايت نمايد.
موضع ماروشن است،آمريكادشمن شماره يك ملت ايران وانقلاب اسلامي است وبا نگرش به ضرورت حضورواعلام مراتب نوكري وخاكساري كانديداهاي رياست جمهوري آمريكادراسراييل وipac واعلام حمايت بي چون وچراازاين رژيم جعلي، ترامپ هم وظيفه اش رابخوبي انجام داده و تعهدش به امنيت اسراييل رااعلام نموده است،ازسويي تعارض منافع استراتژيك بين ايران وآمريكادرسياستهاي جهاني ومنطقه چيزي نيست كه ترامپ اختيار و توان حل آنهاراداشته باشدلذااين اختلافات تازماني كه اسراييل باقي باشدوجودخواهندداشت.
باشناختي كه اجمالاازترامپ درمناظرات ايجادشد،وي فردي دروغگو،فاسدالاخلاق، سوءاستفاده كننده ازمقررات به نفع خود با دور زدن قانون، كلاهبردارازطريق اعلام ورشكستگي،فراراز پرداخت ماليات،عدم پرداخت حقوق بعضي كاركنان،بدبين به مردم وانقلاب اسلامي وخلاصه جامع رذائل اخلاقي است وفردي غيرقابل اعتمادنشان مي دهد.مگر اين كه در عمل خلاف اينهارا ثابت كندودست ازدشمني باجمهوري اسلامي برداردواعتمادملت بزرگ ايران جلب نمايد.
درعين حال پيش بيني مي شودترامپ به امورداخلي آمريكاتوجه بيشتري بكندونيز اختلافات دروني اين كشورافزايش وتنش هاي زيادتري بروزنمايد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
Copyright © 2017. محمدعلی پورمختار. Designed by Deniz Studio Poormokhtar