s_150_100_16777215_00_images_139301202019075462500334.jpg

١٣ آبان درراه است.
روزسيزدهم آبان مصادف باحوادث غريبي است كه درتاريخ كشوروالبته انقلاب اثر گذاربوده است.
تبعيدامام خميني ره به تركيه درسال٤٣
تسخيرلانه جاسوسي آمريكادرسال٥٨
روزدانش آموز
اين روزدرتقويم به نام روزملي مبارزه با استكبارثبت شده است.
مبارزه بااستكباركه آمريكانمادآن است در ذات انقلاب وازاهداف آن است وتاخوي استكباري دراين شيطان بزرگ وجودداشته باشداين مبارزه ادامه دارد.
آمريكادررأس كشورهاي بدذات وبدعهد و فريبكاروجنايت پيشه وتروريست پرور قرار دارد،اين كشورملقمه اي ازجانيان بالفطره و اوباشان آدم كش وبي رحم است كه فقط و فقط درپي منافع مادي وزندگي راحت خودهستند.
افتخارايران ومردم مبارزاين است كه آمريكا راذليل وبي آبروكردآمريكايي كه درسال٥٧ قدرت مطلقه جهاني بودوهيچ كشوري را ياراي مخالفت با اونداشت تابرسدبه مقابله ومبارزه همه جانبه درصحنه هاي مختلف بين المللي توسط مردمي كه سالهاي طولاني تحت بدترين استثمارواهانت قرار گرفته بودند.
ازبعدازپيروزي انقلاب اسلامي پيام استكبارستيزي وامكان مقابله عملي با آمريكا به گوش جهانيان رسيدومردم دربند ونااميدرمقي يافتندونفسي تازه كردندتا به مبارزه اميدوارباشند.
دشمني هاي آمريكاازاينجاآغازشدكه ايران نخواست مانندملتهاي ديگرتحت فرمان آن قرارگيرندونوكرش باشندكمااين كه اكنون نوكري بعضي كشورهاي عربي وغربي را مي بينيم عمق فاجعه رابهتردرك مي كنيم وبه اهميت كارمان بيشترپي مي بريم.
آنچه ماداريم عزت،افتخار،سربلندي،آقايي، استقلال،اقتدار،توانمندي علمي،بزرگواري وشرافت،تكيه برتوان خود،استحكام دروني، اثرگذاري درسياستهاي منطقه اي وبين المللي،محورمقاومت جهاني قرارگرفتن، الگوي مبارزين مستضعف شدن،توليدفكر و انديشه ناب اسلامي ودهها افتخارواقتدار ديگراست.
دشمن وبعضي عوامل داخلي به دنبال ايجادترديددردل ملت بزرگ ايران هستندتا ازپيمودن اين راه الهي كه راه عزت وشرف است بازبدارند.اين گونه تبليغ مي كنند كه اگرراه وروش زمان پهلوي ادامه داشت وما رابطه خوبي باآمريكاداشتيم اكنون وضع اقتصادي مان خوب بودو...غافل ازاينكه نوكري آمريكانه تنهاوضع خوب اقتصادي به ارمغان نمي آورد(مانندبسياري ازكشورها) بلكه باعث ننگ وپريشان احوالي ملت مي شود(نمونه هاراامروزبه عينه مي بينيم).
شعارمرگ برآمريكا برخاسته ازشعوري اسلامي وانقلابي است وپاسخ روشني به جبهه باطل ونابودشدني استكباراست و اين سنت قطعي الهي است كه اِنّ الْباطِلَ كانَ ذَهوقاً.
چه بسيارمستكبريني كه درسايه مبارزات مستضعفين درمحاق نابودي فرورفته اند و تنها نامي ازآنهاباقي مانده است.اكنون همه دنياصداي شكستن استخوانهاي شيطان بزرگ رامي شنودوملتهاعلم مخالفت ومبارزه رابرافراشته اند.نگذاريم اين راه كه راه هدايت وآماده سازي بشريت براي استقبال ازراهبروهادي غايب حضرت ولي عصرعج الله تعالي فرجه الشريف است بادسيسه هاوسياست بازي هابه انحراف و فراموشي سپرده شود.امروزبايدراه ورسم سنتي وجديداستكبارستيزي به نسل سوم وچهارم انقلاب منتقل وآموزش داده شود، امروزبايدبيش ازگذشته به استقبال ١٣آبان برويم وفرزندانمان رادرراهپيمائي همراهي كنيم تابداننداين سنت حسنه ريشه دارتر از آن است كه فراموش گردد.
انتظاراست تمام مسؤلين دانشگاهي و آموزش وپرورش بابرنامه ريزي دقيق و هماهنگ امكان حضوردانشجويان ودانش آموزان را پرشورترازسالهاي گذشته فراهم آورندوقرارگرفتن ١٣آبان درروزپنج شنبه دليلي براي عدم حضوردرراهپيمايي وسر دادن شعاراستراتژيك مرگ برآمريكا نباشد. لانه جاسوسي يك نمونه است، همه سنگرهاي كفروشرك واستكباربايدفتح گردد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
Copyright © 2017. محمدعلی پورمختار. Designed by Deniz Studio Poormokhtar